เป้าหมายความเข้าใจ (Understanding Goals)

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ทักษะ : การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ

คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main

Mind MappingWeb เชื่อมโยง

Big  Questions :  
1. การจัดการชุดความรู้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร ?   
2. ทำไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ทั้งชุด?
ภูมิหลังของปัญหา:
            ในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร หลายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีหลากหลายช่องทางมากกว่าในอดีต แต่ข้อมูลที่หลากหลายนั้นก็แฝงมาด้วยข้อมูลที่จริงและเท็จอีกด้วย การมีวิจารณญาณของผู้รับสารและผู้ส่งสาร แหล่งที่มา ความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งเราไม่สามารถเชื่อถือได้เต็ม 100% เป็นเพราะข้อมูลต่างๆ นั้น ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และสามารถคัดลอกข้อมูลต่างๆ กันได้  ความรู้ที่หลากหลายแขนงก็เช่นกัน ทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวแต่ละชุดความรู้มาสร้างความเข้าใจเองได้ง่ายจากช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ หนังสือ ฯลฯ แต่ข้อมูลที่หลากหลายนั้น หากขาดการจัดการชุดความรู้แล้วนั้น ก็อาจจะเป็นเพียงตัวความรู้ที่เป็นเพียงก้อนๆ ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระรวมกัน เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้
            ดังนั้นการจัดการชุดความรู้นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะนำมาสอนนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกไปเผชิญสู่โลกที่กว้างขึ้น เผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น พวกเขาจะได้ใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ 


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย การจัดการชุดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ภาคเรียนที่ 2 Quarter 3 ปีการศึกษา 2559

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
วิทยาศาสตร์
- สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
-สารและสมบัติของสาร

- อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
(ว1.1 ป.6/1)
-  อธิบายการทำงาน
ที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ (ว1.1 ป.6/2)
-  วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกาย ต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
(ว1.1 ป.6/3)
- สำรวจและอภิปรายความ สัมพันธ์ ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ (ว2.1 ป.6/1)
- อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว2.1 ป.6/2)
- สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว2.1 ป.6/3)
-  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
(ว2.2 ป.6/1)
- วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ  
(ว2.2 ป.6/2)
- อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม
ทั้งโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์ (ว2.2 ป.6/3)
- อภิปรายแนวทางในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ว2.2 ป.6/4)
- มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว2.2 ป.6/5)
- ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
(ว3.1 ป.6/1)
๒.  จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง  (ว3.1 ป.6/2)
- ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอน  การกรองการระเหิด การระเหยแห้ง (ว3.1 ป.6/3)
- สำรวจและจำแนกประเภทของสารต่างๆที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์  (ว3.1 ป.6/4)
- อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ว3.1 ป.6/5)
- ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ  (ว3.2 ป.6/1)
- วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลง  ที่ทำให้เกิด  สารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป (ว3.2 ป.6/2)   
-  อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว3.2 ป.6/3)   

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
5.1
6.1
7.1
7.2
8.1
วิทยาศาสตร์
- พลังงาน
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
- ดาราศาสตร์และอวกาศ  
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
(ว5.2 ป.6/1)
-  ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวน ไฟฟ้า
(ว5.2 ป.6/2)
- ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว5.2 ป.6/3)
- ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.21 ป.6/4)
- ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม  แม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว5.21 ป.6/5)
- อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว6.1 ป.6/1)
- สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน
.สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัย ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ว6.1 ป.6/2)
  
- สร้างแบบจำลองและอธิบาย  การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว7.1 ป.6/1)
- สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ ของเทคโนโลยีอวกาศ
(ว7.2 ป.6/1)- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ (ว8.1 ป.6/1)
- วางแผน  การสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  คาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
(ว8.1 ป.6/2)
- เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว8.1 ป.6/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป
(ว8.1 ป.6/4)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว8.1 ป.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(ว8.1 ป.6/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริงมีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง (ว8.1 ป.6/7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว8.1 ป.6/8)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต  
- เศรษฐศาสตร์


- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือความ สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ (ส1.1 ป.6/1)
- สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส1.1 ป.6/2)
- เห็นคุณค่าและประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตาม
ที่กำหนด (ส1.1 ป.6/3)

- วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส1.1 ป.6/4)
- ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
(ส1.1 ป.6/5)
-  เห็นคุณค่า และสวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิต  เจริญปัญญา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส1.1 ป.6/6)
- ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (ส1.1 ป.6/7)
- อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆโดยสังเขป
๙.อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรม       ของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
(ส1.1 ป.6/8)

- อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม (ส1.2 ป.6/1)
-  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด (ส1.2 ป.6/2)
- อธิบาย ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส1.2 ป.6/3)
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส1.2 ป.6/4)

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของครอบครัว แลชุมชน
 (ส2.1 ป.6/1)
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม (ส2.1 ป.6/2)
-  แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (ส1.2 ป.6/3)
- อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  (ส1.2 ป.6/4)
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิต ประจำวัน   เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้  ได้เหมาะสม (ส1.2 ป.6/5)
- เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
(ส2.2 ป.6/1)
- มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ
(ส2.2 ป.6/2)
.-  อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
(ส2.2 ป.6/3)

- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
(ส3.1 ป.6/1)
-  อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้    เท่าทัน
(ส3.1 6/2)
- บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(ส3.1 ป.6/3)

- อธิบาความสัมพันธ์     ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล(ส3.2 ป.6/1)
- ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (ส3.2 ป.6/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์ 


- อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ
(ส4.1  ป.6/1)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราว ในอดีต (ส4.1  ป.6/1)

- อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน (ส4.2 ป.6/1)
- บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
(ส4.2 ป.6/2)
- อธิบายพัฒนา การของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
 (ส4.3 ป.6/1)
- อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
(ส4.2 ป.6/2)
- ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ (ส4.2 ป.6/3)
- อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ (ส
4.2 ป.6/4)
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
 (ส5.1  ป.6/1)
-  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาธรรมชาติของประเทศ (ส5.1  ป.6/2)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ
(ส5.2 ป.6/1)
- อธิบายการแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น (ส5.2 ป.6/2)

- จัดทำแผนการใช้ทรัพยากร
ในชุมชน (ส5.2 ป.6/3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
2.1
3.1
3.2
4.1
5.1
สุขศึกษาและพลศึกษา
 - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
- ชีวิตและครอบครัว 
- การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
- ความปลอดภัยในชีวิต
- การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค- อธิบาความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (พ1.1 ป.6/1)
- อธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
(พ1.1 ป.6/2)
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น (พ2.1 ป.6/1)
- วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (พ2.1 ป.6/2)
- แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ      แบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
(พ3.1 ป.6/1)
- จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  และนำผลมาปรับปรุง  เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผ้อื่น  (พ3.1 ป.6/2)
- เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด
(พ3.1 ป.6/3)
- ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา๕.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย
1  กิจกรรมแล้วนำความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอื่น ๆ
(พ3.1 ป.6/4)
- อธิบายประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพ  ทางกายและ  การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
(พ3.2 ป.6/1)
- เล่นเกม  ที่ใช้ทักษะการวางแผน  และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ (พ3.2 ป.6/2)
-  เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจำ
 (พ3.2 ป.6/3)

- ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น (พ3.2 ป.6/4)
-  จำแนกกลวิธีการรุก 
การป้องกัน  และนำไปใช้ในการเล่นกีฬา
(พ3.2 ป.6/5)
-  เล่นเกมและกีฬาด้วย
ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา
 (พ3.2 ป.6/6)

- แสดงพฤติกรรม          ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
(พ4.1 ป.6/1)
- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
(พ4.1 ป.6/2)
-  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
(พ4.1 ป.6/3)

- สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
(พ4.1 ป.6/4)
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม (พ5.1 ป.6/1)
- ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจาก      ภัยธรรมชาติ
(พ5.1 ป.6/2)
- วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง สารเสพติด
(พ5.1 ป.6/1)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
ศิลปะ
- ทัศนศิลป์ 
- ดนตรี  
- นาฏศิลป์  


- ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
(ศ1.1 ป.6/1)
- อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ป.6/2)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก
(ศ1.1 ป.6/3)
- สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด
(ศ1.1 ป.6/4)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง (ศ1.1 ป.6/5)
-  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรงข้าม
หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล
(ศ1.1 ป.6/6)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง งนภาพ แผนทีุ่คล และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
(ศ1.1 ป.6/7)
- บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม
(ศ1.2 ป.6/1)
3 อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
(ศ1.2 ป.6/2)
-  ระบุ และบรรยายอิทธิพลทาวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล (ศ1.2 ป.6/2)

-  บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
(ศ2.1 ป.6/1)
- จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่อง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ2.1 ป.6/2)
-  อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ (ศ2.1 ป.6/3)
-  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ (ศ2.1 ป.6/4)
-  บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี (ศ2.1 ป.6/5)
-  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง จังหวะ
การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลง
ที่ฟัง (ศ2.1 ป.6/6)

- อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยประวัติศาสตร์
(ศ2.2 ป.6/1)
- จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน 
(ศ2.2 ป.6/2)
-  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่(ศ2.2 ป.6/3)
- สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์
(ศ3.1 ป.6/1)
-  ออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง            อย่างง่าย ๆ
(ศ3.1 ป.6/2)
-  แสดงนาฏศิลป์และการละครง่าย ๆ
(ศ3.1 ป.6/3)
- บรรยาย
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์
(ศ3.1 ป.6/4)
-  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
(ศ3.1 ป.6/5)

-  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบ
ในชีวิตประจำวัน
(ศ3.1 ป.6/6)

- อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร (ศ3.2 ป.6/1)
- ระบุประโยชน์
ที่ได้รับจากการ
แสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลป์และละคร
(ศ3.2 ป.6/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
2.1
3.1
4.1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การดำรงชีวิตและครอบครัว  
- การออกแบบและเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การอาชีพ   


- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน (ง1.1 .6/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1 .6/2)
-  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น
(ง1.1 .6/3)
- อธิบายส่วนประกอบขอระบบเทคโนโลยี (ง2.1 .6/1)
-    สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา  หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด   ลงมือสร้าง และ ประเมินผล (ง2.1 .6/2)
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ (ง2.1 .6/3)
- บอกหลักการเบื้องต้นของ
การแก้ปัญหา (ง3.1 .6/1)
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
(ง3.1 .6/2)
- เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ (ง3.1 .6/3)
- นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ง3.1 .6/4)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง3.1 .6/5)
- สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
(ง4.1 .6/1)
- ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ  (ง4.1 .6/2)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
จุดเน้นที่1
จุดเน้นที่2
จุดเน้นที่3
จุดเน้นที่4
จุดเน้นที่5
หน้าที่พลเมือง


- ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)
- ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)
- การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
- การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งหลากหลาย
- การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
- ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง


ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL หน่วย :  “ การจัดการชุดความรู้ ”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
week
Input
Process
output
outcome
1
โจทย์: สร้างฉันทะและแรงบันดาลใจ
Key Question
เครื่องมือคิด
สื่อ/อุปกรณ์

ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
- ครูให้นักเรียนภาพยนตร์เรื่อง มนุษย์เงินเดือน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่องมนุษย์เงินเดือน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง?, ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร?,
จะนำเสนอให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร?
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “การจัดการชุดความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างไร? ผ่านเครื่องมือคิดPlace met”

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้?” ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart พร้อมให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ เรื่องนั้น
นักเรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยที่เรียน
ตั้งชื่อหน่วย
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การร่วมกันระดมความคิดตั้งชื่อหน่วย
ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 


2
โจทย์: กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
Key Questions:

เครื่องมือคิด
สื่อ/อุปกรณ์

- วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร
เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
ทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน  
วาดภาพตกแต่งหน้าห้องเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การเขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- การร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง10สัปดาห์
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง10สัปดาห์
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนหน่วย“การจัดการชุดความรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สามารถวิเคราะห์เนื้อหาตลอดทั้งหลักสูตรและทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind Mapping (ก่อนเรียน) และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ได้
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
3 – 4
โจทย์: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
Key Questions:
ทำไมเราต้องมีศาสนา?
- หากเราไม่นับถือศาสนาเลย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
เป้าหมายของแต่ละศาสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและแต่ละศาสนาถูกเริ่มต้นโดยใครอย่างไร
เครื่องมือคิด:
Round Robin: 
Show and Share:
Blackboard Share:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
- ภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้า
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้า”          
             

 http://www.likeseries.com/buddha-series
นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าจากคำถาม
-          ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นศาสนิกชนที่ดี?
-          ศาสนาที่ตนนับถือมีความเหมือนหรือแตกต่างจากศาสนาอื่นๆอย่างไร?
-          ศาสนาสำคัญๆ ในโลกเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างไร?
-          -ทำไมเราต้องมีศาสนาหากเราไม่นับถือศาสนาเลย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
-          เป้าหมายของแต่ละศาสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและแต่ละศาสนาถูกเริ่มต้นโดยใครอย่างไร?
- นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลายเพื่อสรุปความเข้าใจในรูปแบบของตนเองพร้อมทั้งนำเสนอ
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจาการดูภาพยนตร์
- การวิเคราะห์คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูล
- การจัดกระทำชิ้นงานที่แสดงความเข้าใจของตนเอง
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่หลากหลายแสดงความเข้าใจของตนเอง เช่น Mind Mapping, Flow Chart,การ์ตูนช่องฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเคารพในความต่างอย่างไม่โน้มเอียง
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

5
โจทย์: หน้าที่พลเมือง
Key Questions :
- ทำอย่างไร เราจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
- การปฏิบัติตัวให้เป็นพลเมืองที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Plate mat:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู 
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป VDO สามัคคีคือพลัง
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ


- ครูให้นักเรียนดูคลิป VDO “สามัคคีคือพลัง


- นักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคลิป VDO ที่ได้ดู
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์คำว่า หน้าที่พลเมือง ผ่านเครื่องมือคิด Plate mat
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม 
      -  การเป็นพลเมืองที่ดีต้องทำอย่างไร?
     -   ทำอย่างไร เราจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
     -   พลเมืองที่ดีมีหน้าที่อย่างไรต่อตนเองและรัฐ
     -  การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดีจะส่งผลอย่างไรบ้าง
      - ปัจจัยสำคัญที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขคือปัจจัยใด?
     -  การปฏิบัติตัวให้เป็นพลเมืองที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
นักเรียนจัดทำโครงการ สิทธิและหน้าที่ของเรา
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจาการดูคลิป VDO
- การอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
- การจัดกระทำชิ้นงานที่แสดงความเข้าใจของตนเอง
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- โครงการ สิทธิและหน้าที่ของเรา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

6
โจทย์: ประวัติศาสตร์
Key Questions:
- เหตุการณ์ในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร?
คนไทยกับคนต่างชาติแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป VDO “จดหมายเหตุกรุงเสีย
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูให้นักเรียนดูคลิป VDO “จดหมายเหตุกรุงเสีย

-  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
-   เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออะไร?
   -  -  จริงหรือ? ประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน?
      - ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
     - นักเรียนเลือกคำถามคนละหนึ่งข้อแล้วทำการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบ   Power Point
  เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง?
-  ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเสมอ คิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
  -    -  จากมนุษย์ถ้ำ มาจนถึงมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
       -  เหตุการณ์ในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร?
-   การเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างไร?
-     คนไทยคือใคร มาจากไหน?
-  คนไทยกับคนต่างชาติแตกต่างกันอย่างไร?
-   โลกเรามีหน้าตาอย่างไร?
-    ทำไมอดีตอีสานจึงเป็นทะเล?
-     โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
-   ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างไร?
-   ทำไมจึงมีสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก?
-     ทำไมโลกถึงเป็นดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการเกิดของสิ่งมีชีวิต?
-    เราคือธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไร ข้อความประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร?
-    ทำไมแต่ละชนชาติจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน?
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การดูคลิปVDO“จดหมายเหตุกรุงเสีย
การอภิปรายร่วมกันจากคลิปที่ได้ดู
- การจัดกระทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำ
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- Power Point
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของ     เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ                                       ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

7
โจทย์: ประวัติศาสตร์(ต่อ)
เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปเพื่ออะไร?
- เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin 
- Place mat
- Show and Share
- Blackboard Share
- Wall Thinking
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป VDO ประวัติศาสตร์
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- ครูพานักเรียนดูคลิป VDO ประวัติศาสตร์

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปVDO ผ่านเครื่องมือคิด Place mat
นักเรียนนำเสนอ Place mat
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลจากชุดคำถามต่อไปนี้ คนไทยคือใคร มาจากไหน?” / “จากมนุษย์ถ้ำ มาจนถึงมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?” / “เหตุการณ์ในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร?” / “การเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างไร?” / “เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออะไร?” / “จริงหรือประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน?” / ”เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง?”
นักเรียนนำเสนอข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนจัดการความรู้ความเข้าใจลงในกระดาษA4
นักเรียนแลกเปลี่ยนกันถึงสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การดูคลิป VDOประวัติศาสตร์
- การวิเคราะห์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปVDO
- การศึกษาข้อมูลจากชุดคำถาม
- การแลกเปลี่ยนและอภิปรายร่วมกันถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์
- การจัดการชุดความรู้ความเข้าใจลงในกระดาษA4
- การแลกเปลี่ยนกันถึงสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Place mat วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป VDO
สมุดบันทึกในการค้นคว้าข้อมูล
- จัดการชุดความรู้ความเข้าใจลงในกระดาษA4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไม่โน้มเอียง
ทักษะ:
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

8
โจทย์: เศรษฐศาสตร์
เราจะจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด?
ถ้าทรัพยากรมีอย่างจำกัด แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่  จำกัด มนุษย์จะมีวิธีจัดสรรทรัพยากรอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Chart and Chart:
Plate math:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
9
โจทย์: ภูมิศาสตร์
Key Question
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร?
ดิน น้ำ ป่าไม้ และแร่ธาตุของไทยเป็นอย่างไร?
แต่ละภูมิภาคของไทยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
ครู
นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต
บรรยากาศในห้องเรียน
คลิปภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ครูนำแผนที่ ลูกโลก เข็มทิศ มาให้นักเรียนดู (สังเกตเห็นอะไร แต่ละอย่างเกี่ยวข้องกันอย่างไร นำไปใช้ได้อย่างไร)
- ครูเปิดคลิปภูมิศาสตร์ประเทศไทยให้นักเรียนดู


แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน สรุปสิ่งที่ได้จากคลิปภูมิศาสตร์ประเทศไทย
จัดกระทำข้อมูลที่ได้เพื่อสื่อความเข้าใจ ผ่านชิ้นงานต่างๆเช่น อินโฟกราฟิก, Mind Mapping, โมเดลการ์ตูนช่องชาร์ตความรู้ฯลฯ เป็นต้น
นำเสนออภิปรายร่วมกัน ผ่านการตั้งคำถามจากครูและเพื่อนๆ
สรุปความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ไทย ( ผ่านอินโฟกราฟิก 1 แผ่น A4)
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม (Flip your classroom )
ภาระงาน
ดูคลิป สรุปสิ่งที่ได้จากคลิป
นำเสนออภิปรายร่วมกัน ครูและเพื่อนๆร่วมตั้งคำถาม
สร้างชุดคำถามจากเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้พร้อมตอบคำถาม

ชิ้นงาน
ชิ้นงานที่หลากหลาย สื่อความเข้าใจของตนเอง เช่น อินโฟกราฟิก, Mind Mapping, โมเดล,การ์ตูนช่องชาร์ตความรู้, Time line ฯลฯ
- อินโฟกราฟิก เรื่องภูมิศาสตร์ไทย
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
ส่งงานตรงเวลา
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
รับผิดชอบต่อหน้าที่

10
โจทย์: สรุปองค์ความรู้ Quarter3
Key Question
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้?
นักเรียนจะจัดการความรู้ในQuarterนี้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Black Board Share:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาทั้งหมดในQuarterนี้?
-  นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น  Mind Mappingหลังเรียน/ นำเสนอ
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้ง Quarter
การเขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
การนำเสนอความเข้าใจ ผ่านละคร ,คลิปฯลฯ
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ละคร ,คลิปฯลฯ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
มีเป้าหมายในการเรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งสามารถนำเสนอความเข้าใจได้ด้วยวิธีการของตนเอง
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

11
โจทย์: Review Quarter3 (ทบทวน)
- ใน Quarter ที่ผ่านมานักเรียนเรียนเนื้อหาใดบ้าง/อย่างไร?
- นักเรียนจะนำเสนอชุดความรู้ในQuarter ที่ผ่านมาอย่างไร?
เครื่องมือคิด
 :
- Round Robin
- Show and Share
- Blackboard Share
- Wall Thinking
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบ Pre O-net
- อุปกรณ์ในการเล่นเกม
- Internet /  สี / ปากกา / กระดาษ

- นักเรียนเล่นเกมบันใดงูศาสนา
- นักเรียนเล่นเกมปริศนาศาสนา
- นักเรียนเล่นเกมแท็กซี่วิทยาศาสตร์
- นักเรียนเล่นเกมไขรหัสลับธนาคาร
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงความเข้าใจที่ได้จากการเล่นเกม
- นักเรียนทำแบบทดสอบ( Pre O-net ) วิทยาศาสตร์และสังคม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากแบบทดสอบ
- นักเรียนสรุปการเรียนร้ายสัปดาห์

ภาระงาน
- การเล่นเกมบันใดงูศาสนา
- การเล่นเกมปริศนาศาสนา
- การเล่นเกมแท็กซี่วิทยาศาสตร์
- การเล่นเกมไขรหัสลับธนาคาร
- การอภิปรายร่วมกันถึงความเข้าใจที่ได้จากการเล่นเกม
- การทำแบบทดสอ( Pre O net ) วิทยาศาสตร์และสังคม
- การอภิปรายร่วมกันจากแบบทดสอบ
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความเข้าใจจากการเล่นเกมและอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงเนื้อหาสาระที่เรียนใน Quarter ที่ผ่านมาได้
ทักษะ:
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

12-13
โจทย์: สิ่งมีชีวิตและการดำรงค์ชีวิต
- สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?
- โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป VDO สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- ครูให้นักเรียนดูคลิป สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนจับคู่เลือกคำถามหนึ่งคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งออกแบบสื่อการเรียนที่ใช้ได้จริง
-          โครงสร้างและการทำงาน
ของระบบต่างๆในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่  ระบบ และแต่ละระบบมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร?
§  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดประกอบขึ้นจากอะไรบ้าง และถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป สิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไร?
§  ทำไมเราต้องศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต?
§  สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไร
§  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร?
§  ทำไมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆจึงแตกต่างกัน?
§  เทคโนโลยีชีวภาพมีความสำคัญอย่างไรในสังคมปัจจุบัน?
§  สิ่งมีชีวิตมีการส่งต่อความเป็นเผ่าพันธุ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไร?
§  ทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดถึงอยู่รอดมาถึงปัจจุบัน ขณะที่บางชนิดสูญพันธุ์?
§  เทคโนโลยีชีวภาพที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติอย่างไร?
§  ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และโลกอย่างไร?
§  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง?
§  ทำไมปัจจัยแวดล้อมต่างๆจึงส่งผลต่อการถ่ายทอดลักษณะบางสิ่งจากรุ่นสู่รุ่น?
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานพร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- การอภิปรายร่วมกันจากคลิป VDO ที่ได้ดู
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากชุดคำถามเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

14
โจทย์: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Key Questions:
- สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันการอย่างไร?
- จะทำอย่างไรเมื่อความต้องการของมนุษย์อยู่เหนือข้อจำกัดของทรัพยากร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Chard and Chart:
Plate mat:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพ ระบบนิเวศ
- คลิป VDO สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- ครูให้นักเรียนดูภาพ- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทรัพยากรบางชนิดมีหมดไป เช่น น้ำมันจะหมดลงในอีก 40 ปี เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร?
(Chard and Chart )
- ครูเปิดคลิป VDO สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนดู                              ( https://www.youtube.com/watch?v=hlzD8_-SwAA)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งเรียนรู้จากภาพยนตร์ (Plate mat)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มหาข้อมูลเพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การอภิปรายร่วมกันจากรูปภาพ
- การวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันจากการดูภาพยนตร์
- การตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Plate matวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์
-คำถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

15-16
โจทย์: สารและสมบัติของสาร
Key Questions
- สมบัติของสารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร?
- การเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นอย่างไร?
-ทำไมจึงต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิต?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
17-18
โจทย์: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก, ดาราศาสตร์และอวกาศ
Key Question
เครื่องมือคิด
สื่อ/อุปกรณ์

ไดโนเสาร์ของโนมีตะ


19
โจทย์:
Key Question
เครื่องมือคิด
สื่อ/อุปกรณ์
20
โจทย์: สรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
Key Question
นักเรียนจะประมวนผลความเข้าใจและเผยแพร่หน่วย การจัดการชุดความรู้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู / นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในหน่วยการจัดการชุดความรู้ทั้งหมดผ่านเครื่องมือคิด Round Robin และBlack Board Share
- นักเรียนทำแบ่งกลุ่ม Place mat เนื้อหาที่ตนเองมีความเข้าใจมากที่สุด
- นักเรียนศึกษาข้อมูลในเนื้อหาที่ตนเองยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน พร้อมทั้งทำ Short note เพื่อสรุปความเข้าใจ
- นักเรียนทำแบบทดสอบแต่ละเนื้อหา(อย่างละเอียด)
- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
- ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4/58 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- อภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
-  สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4/58 
- ประเมินตนเองและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในหน่วยการจัดการชุดความรู้ทั้งหมด
- การทำแบ่งกลุ่ม Place mat เนื้อหาที่ตนเองมีความเข้าใจมากที่สุด
- การศึกษาข้อมูลในเนื้อหาที่ตนเองยังตกหล่นพร้อมทั้งทำ Short noteเพื่อสรุปความเข้าใจ
- การทำแบบทดสอบแต่ละเนื้อหา(อย่างละเอียด)
การแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้ง Quarter
- การเขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
- การนำเสนอความเข้าใจ ผ่านละคร ,คลิปฯลฯ
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- Place mat เนื้อหาที่ตนเองมีความเข้าใจมากที่สุด
- Short note เนื้อหาที่ตนเองยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน
 - Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ละคร ,คลิปฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
มีเป้าหมายในการเรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งสามารถนำเสนอความเข้าใจได้ด้วยวิธีการของตนเอง
ทักษะ:
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น